Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

 


Oświadczenie 2015

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Młodzieżowy Dom Kultury
 im. W. Broniewskiego w Kaliszu określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Wniosek 

W Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu obowiązują następujące dokumenty, regulujące zasady naboru na zajęcia edukacyjne:

Struktura strony - strona Biuletynu dzieli się na trzy obszary

1.Obszar Nagłówka Zawiera: logo BIP z linkiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl), nazwę podmiotu udostępniającego informacje, formularz wyszukiwania (tzw. moduł wyszukujący), Statystyki (licznik odwiedzin całego serwisu i jego poszczególnych informacji)), Harmonogram Zmian oraz możliwość sprawdzenia stanu sprawy (Rejestr Spraw)

2.Menu Przedmiotowe Zawiera spis kategorii w jakie zostały pogrupowane informacje zawarte w Biuletynie. U dołu menu znajduje się informacje o Biuletynie (Instrukcja obsługi) oraz informacje o redakcji Biuletynu (Redakcja strony)

3.Informacje Miejsce wyświetlania treści informacji publicznej

 
Menu przedmiotowe zawiera tematycznie uszeregowany podział informacji publicznych 

Wyświetlanie informacji publicznych Po wybraniu kategorii wyświetlane są informacje i/lub kategorie o podobnej strukturze, w których Obszarze Informacyjnym umieszczone są informacje publiczne w formie skróconej, a w Menu Przedmiotowym licznik odwiedzin danej podstrony. Pełna zawartość artykułu jest dostępna po wybraniu przycisku "Więcej..." umieszczonego pod treścią skróconą. W widoku pełnym dostępne są dodatkowo:

·  czas dodania informacji

·  dane osobowe autora artykułu

·  czas modyfikacji informacji publicznej

·  dane osobowe redaktora, który dokonał modyfikacji 

Wyszukiwanie informacji 
Wyszukiwanie informacji jest możliwe poprzez wpisanie poszukiwanej frazy w okno wyszukiwania w Obszarze Nagłówka Biuletynu. Ażeby zawęzić obszar wyszukiwania do wybranej kategorii, to należy skorzystać z Menu Przedmiotowego i wybrać na liście hasło "Wyszukiwarka". Jest to również moduł wyszukujący w rozumieniu rozporządzenia MSWiA z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Korzystanie z załączników 
Każdy załącznik opatrzony jest informacją o typie pliku, oraz jego nazwie. Po wybraniu odnośnika z hasłem "pobierz", przeglądarka pyta o sposób postępowania z plikiem (do wyboru wyświetl albo zapisz) - po wybraniu opcji "wyświetl" uruchomi się program skojarzony z danym typem plików - niezbędny do ich przeglądania (podobne zdarzenie będzie miało miejsce po zapisaniu pliku na dysku i następnie kliknięciu na ten plik).
Jeśli nie mogą Państwo wyświetlić danego załącznika, być może należy zainstalować na komputerze stosowne narzędzie, które to umożliwi.

 

Młodzieżowy Dom Kultury jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Urzędu Miasta w Kaliszu. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu. Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje powierzoną w użyczenie nieruchomością na podstawie umowy użyczenia nr 26/2012 z dnia 04.09.2012 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 16 z siedzibą przy ul. Fabrycznej 13-15 62-800 Kalisz. Umowę zawarto na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XXI/312/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15.  Struktura własnościowa, majątek 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami) Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza uruchomiona została na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl)

/mdk_kalisz/skrytka

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych  do Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu:

 • Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku osoby fizycznej (użytkownika) profilem zaufanym ePUAP.
 • Akceptowane formaty załączników to : DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.

Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych 
 • każdego dnia w godzinach 9:00 - 15:00 (oprócz godzin własnych zajęć dydaktycznych)
 • każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu (najlepiej telefonicznym tel. 62 767 25 21).
W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje zastępca dyrektora MDK lub wyznaczony pracownik.
 
1 do 10 z 18